Geofysisk undersøkelse Fløttum Grube, Singsås.

Feltet er geologisk undersøkt av professor Th. Vogt. Forekomsten i Fløttum Grube har tidligere vært gjenstand for oppfaringsdrift og diamantboringer. Malmen er av kompleks karakter og består av svovelkis og magnetkis med kobber- kis og sinkblende samt andre verdifulle malmmineraler. Det er sett grafitt- holdige skifere i malmens utgående og i diamantborhullene. Oppgaven ved de geofysiske undersøkelsr gikk i første rekke ut på å klarlegge den kjente fore- komst med hensyn på utstrekning, form og sammenheng. Dernest skulle man under- søke om det i det anviste felt skulle finnes hittil ukjente malmforekomster. Det ble utført el.magn. kond. målinger (Turam) i stikningsnett på vanlig måte. Målingene tyder på at den kjente forekomst består av flere linser eller line- åler beliggende over hverandre i samme drag. I kartplanet avbildes en sammen- hengende lineal av betydelig lengde, minimum 600-700 meter. Bredden varierer, Målt horisontalt er den maksimalt 100 meter, dvs. ca. 130 meter målt langs fallet som antas å være ca. 40 grader. Forekomstens utstrekning mot dypet i akseretningen er ikke blitt kalrlagt ved målingene. Nordvest for den kjente orekomst ble det påvist ledende soner som fortjener nøyere undersøkelser. Også i andre deler av feltet ble det observert indikasjoner på ledende soner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
74
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG