Geofysisk undersøkelse Bidjovagge

Det var stilt som oppgave å foreta geofysiske undersøkelser i det malmførende Bidjovaggefeltet (Bolidenfeltet). Formålet med målingene var å klarlegge feltets strukturelle oppbygning og om mulig foreta en avgrensning av de pre- sumptivt mer lovende partier av feltet. Gruveselskapet i Boliden har tidligere utført slingrammålinger i ganske stort omfang og dessuten gjort en del mag- netiske og gravimetriske målinger i feltet. Turammålinger har utgjort hovedtyngden i den foreliggende undersøkelse. Selv- potensialmålinger ble forsøkt over de kjente malmførende drag. Det ble videre utført en del magnetiske målinger. Turammålingene har vist at det i det undersøkte område opptrer sterkt ledende soner som grovt sett kan sies å danne to systemer av ledere, et østre over Bidjovaggedraget, og et omtrent parallelt løpende - Bidjovagge Vest I- beliggende 700-800 meter vest for Bidjovaggedragets sentrale parti. Indikasjonsbildet tyder på at begge sy- stemer har antiklinal karakter. Det er behov for ytterligere målinger.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
185
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark