Fysiske egenskaper til bunnsedimenter i Norskerenna og Nordsjøen mellom Kristiansand og Karmøy

NGU-RAPPORT
97.065
|
Forfattere
Bøe, Reidulv
Rise, Leif
|
Utgivelsesår
1997
Publikasjonstype
docid
44434
Utgivelsesår
1997
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1997/97_065.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
I periodene 17.-24.juli 1995 og 9.-19.september 1996 utførte NGU, Havforsknings instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbei med andre institutsjoner, to maringeologiske prøvetakingstokt (tokt 9506 og 9606) med henholdsvis Michael Sars og M/S Håkon Mosby i Nordsjøen. Prøvetakingsområdet strekker seg 50-130 km ut fra kysten i sørøstlig til nordvestlig retning fra Kristiansand til Karmøy, og er avgrenset av koordinatene 57.35oN, 59.25oN, 3.4oØ og 7.8oØ. Formålet med toktene var å ta kjerneprøver til miljøgeologiske, sedimentolog- iske, kvartærgeologiske og geotekniske/sedimentfysiske studier. Foreliggende rapport gir en oppsummering av de sedimentfysiske egenskapene til de prøve- tatte sedimentene i Nordsjøen. Disse omfatter våt og tørr romvekt, vanninnhold, porøsitet og vannmetningsgrad. Dataene er plottet mot hverandre i diagrammer og presentert i kartform for å vise geografiske variasjoner.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket