Fremstilling av sykdomskart for Norge.

Dødlighetsdata for 442 enkeltkommuner i Norge er ved hjelp av en utjevnings- metode (løpende gjennomsnitt) benyttet for å lage sykdomskart i farger. Et EDB-program, GRID, omregner data fra spredte punkt til data i rutenett (grid). Celler med færre enn 100 innbyggere blir ikke fargelagt, men får grå skra- vering. Dødlighetsdata for enkeltkommunene blir veid med hensyn på folketall og avstand fra midtpunktet i gridcellene. Et GEOPAC-program utfører den gra- fiske bearbeidingen av de utregnede data og ferdig kart tegnes på Applicon fargeplotter. Det er laget kart over geografisk utbredelse av fem kreftgrupper, pernisiøs anemi, multipel sklerose, Hjerte- karsykdommer, medfødte misdannelser og perinatal dødlighet. Regionale mønstre opptrer for flere av sykdommene.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1494 U
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport