Forundersøkelser E6 trasé Åsen - Ulsberg - Coop3 for Nye Veier

Nye Veier har gått inn som deltager i Coop3 prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project 3) som er et kartleggings- og forskningsprosjekt for Møre-Trøndelag-området. Prosjektet finansieres av 12 oljeselskap, Oljedirektoratet, Nye Veier og NGU. Dypforvitret grunnfjell har vært av særlig interesse for oljeindustrien ettersom det er funnet olje og gass i slike bergarter på kontinentalsokkelen. Utvidelsen av Coop3 prosjektet med Nye Veier langs E6 i Trøndelag omfatter også sammenstilling av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret aktsomhetskart tunnelplanlegging, grunnvannsmodellering, studier av leirmineraler i svakhetssoner og måling av elektrisk motstand i undergrunnen. Sammenstilling og harmonisering av åtte berggrunnskart langs ny planlagt ny E6 gjennom Trøndelag gir et forbedret grunnlag for valg av traséer og effektiv bruk av utsprengt masse.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.025
Page number:
116
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Coop3 - Utvidelse for Nye Veier
Prosjektnr:
362210
Fylke:
TRØNDELAG