Forsuringsstatus, forsuringsfølsomhet og lettløselige basekationer i naturlig jordsmonn, Sør-Norge. BIND I - Tekst.

Forfatter: B. Bølviken og medarbeidere. Se rapp. s.2 Råhumus (Ao,285 prøver), humus (ah, 107 prøver), blekjord (Ae, 112 prøver), utfellingslag (B, 227 prøver) og undergrunn (C, 50 prøver) ble samlet inn fra 70.000 km2 i Sør-Norge. Fraksjonen mindre enn 2 mm ble slemmet opp i vann og 3 fortynninger av svovelsyre (0.00001N, 0.0001N og 0.001N). Forsuringsstatus (pH i vannoppslemming), følsomhet for pH endring fra vannoppslemming til hver av de 3 syreoppslemminger og innhold av Mg, Ca, Na og K i oppslemmingene ble bestemt. Resultatete er rapportert som (1) statistiske parametre for gjennom- snitt og spredning, (2) korrelasjonskoeffisienter mellom målte og avledede data og (3) geokjemiske kart. De målte og beregnede parametre varierer på en systematisk måte. Resultatene indikerer at sur nedbør i visse områder kan føre til en skadelig økning i utvasking av Mg fra de øvre jordsjikt. Det anbefales å videreføre undersøkelsene ved (1) ytterligere bearbeiding av eksisterende data, (2) gjennomføring av flere typer kjemiske analyser av de innsamlede prøver og (3) gjentagelse av undersøkelsen i et område som er mindre påvirket av sur nedbør.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.156
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport