Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune

NGU har på oppdrag fra Selbu kommmune foretatt en soneinndeling og gitt forslag til sikringstiltak rundt en grunnvannsbrønn som skal forsyne Selbu kommunale vannverk avd. Flora. Brønnen er plassert i et lite skogsområde på ei elveslette, ca. 70 m sør for elva Nea. Makismalt døgnforbruk er anslått til 1,5 l/s. Grunnvannsforekomsten ble påvist og utredet i forbindelse med NGUs grunnvannsundersøkelser i Selbu kommune i 1994-1995. Gjødsling av nærliggende dyrket mark, avløp og avløpsledninger, samt trafikk på en fylkesvei er de mest aktuelle forurensningskildene. Vurderinger av grunnvannets strømningsretning og -hastighet er foretatt på bakgrunn av en tidligere utført langtids prøvepumping og ved bruk av enkle beregninger og en matematisk modell for strømning av grunnvann. Ut fra disse vurderingene og terrengforholdene i brønnområdet er det gitt forslag til en soneinndeling rundt brønnen. Det er ikke nødvendig med større bruksendringer i forhold til dagens arealbruk, men det bør legges restriksjoner på gjødsling av dyrket mark i sone 1. For å oppnå en sikrere vannforsyning vil NGU anbefale at det settes ned en ny brønn i tillegg til eksisterende brønn. I rapporten er det gitt forslag til dimensjonering av denne brønnen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2001.103
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Prosjektnr:
271200