Forslag til et samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag fylke.

En samlet plan for kartlegging av naturressursene i Nord-Trøndelag er lagt fram. Programmets tidsramme er 10 år og skal omfatte arbeidsoppgaver som berggrunnskartlegging og løsmassekartlegging som skal være grunnlag for malmundersøkelser, industrimineralundersøkelser, undersøkelser av byggeråstoffer i løsmasser og fast fjell, samt grunnvannsunsersøkelser. undersøkelsene har en total budsjettramme på 64,8 mill. kr, eller 6,5 mill. kroner pr. åar. I tillegg kommer en viss innsats fra NGU's side. Programmet skal ha prosjektleder og sekretariat på NGU og ha en styringsgruppe hvor flere interesser skal være representert.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1699/2
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport