Forsøksmålinger med georadar, Ullensaker kommune, Akershus.

Forsøksmålingene med georadar ble utført for å få belyst nytteverdien av denne målemetoden for NGUs virksomhet. Målingene omfatter 6 profiler med samlet lengde 16 km. Hovedvekt er lagt på undersøkelse av breelvdeltaet ved Garder- moen i tilknytning til kartlegging av byggeråstoff og grunnvannsforhold, men for mer variert utprøving av metoden ble det også målt på noen andre lokaliteter i Ullensaker kommune. Metoden har gitt geologisk informasjon ned til 12-20 meters dyp i breelv- deltaet. I et område med høytliggende grunnvannsspeil er det oppnådd en pene- trasjon på 8-12 m i vannmettet sand/grus. I sanddominerte og i hovedsak vann- mettede bresjøsedimenter er dybderekkevidden over 20 m. I fjell med tynt over- dekke oppnås også betydelig penetrasjon. Georadar er en hurtig profileringsmetode med høy oppløsning både vertikalt og horisontalt og egner seg derfor både til reginale målinger og til detalj- undersøkelser. metoden gir informasjon om lagdeling og sedimentære strukturer som ikke kan kartlegges med andre geofysiske metoder. Den begrensede dybde- rekkevidden og at metoden ikke er egnet i områder dekket av godt elektrisk ledende materiale som marin silt og leire, medfører at georadar ikke kan erstatte andre geofysiske målinger og boringer, men vil være et viktig supplement til disse. For NGU vil georadar være et velegnet hjelpemiddel spesielt innenfor generell løsmassekartlegging, undersøkelse av sand- og grus-

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.104
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus