Forprosjekt, neotektonikk langs Møre-Trøndelagsforkasningssone, Snåsavatnet-Sprova, Nord-Trøndelag.

De siste årene er det rapportert unge bevegelser i berggrunnen langs forkast- ninger i Finnmark og på Sørvestlandet. Størrelsen på disse bevegelsene er 0.5 - 1 mm pr. år. Det er av interesse å finne ut om aktive forkastninger er begrenset til disse sørlige og nordlige områder av Norge eller om de også opptrer i andre deler av landet. Renivellering av et presisjonsnivellement over Møre-Trøndelag-forkastningssone fra Snåsavatnet til Sprova i Nord-Trønde- lag ble derfor bestilt fra Statens kartverk og utført i oktober 1990 og mai 1991. Statens kartverk har bidratt med finansiering av renivelleringen slik at kostnadene er blitt redusert. Over forlengelsen av Verran-forkastningen som fortsetter gjennom Beistad-fjorden, forbi sjøen Lømsen til Snåsavatnet, er det observert en liten endring i høyde av fastmerker, 0.16 mm pr. år. Denne endringen er ikke signifikant på 95 % nivå og er også betydelig mindre enn andre observerte unge bevegelser i Norge. Flybildestudier over Lømsen- området har ikke resultert i noen konkret observasjon av landskapselementer som kan knyttes til neotektonikk. Høydedata for marin grense og feltobser- vasjoner av lagdelingen i 3 større grustak gir heller ingen indikasjoner. Man kan likevel ikke helt utelukke at unge bevegelser har funnet sted uten at sporene er tydelig i terrenget i dag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.287
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport