Fjelldalsheia kalksteinsfelt, sonderende undersøkelser av kvalitet

Kalkspatmarmoren oppe på Fjelldalsheia, syd for tettstedet Fjelldal, dekker store arealer. Rekognoserende undersøkelser utført sommeren 1997 indikerte at marmoren er av en kvalitet som gjør den interessant for en industriell utnyttelse. For å oppnå en bedre dokumentasjon av kvaliteten ble det i møte den 01.10.98 mellom representanter for kommunene Tjeldsund, Evenes og Skånland og styringsgruppen for geologiprogrammet for Nordland avtalt at NGU skulle utføre supplerende prøvetaking i marmorfeltet. Feltarbeidet ble utført i okt.-98 og det ble samlet inn totalt 58 prøver. I feltet opptrer flere typer kalkspatmarmor. Kvantitativt er de grå båndete typene dominerende. Kornstørrelsen er overveiende middels til grovkornet p.g.a. den til dels sterke omvandlingen bergartene i feltet har gjennomgått. Innholdet av syreløselig CaO varierer fra 55.4 til 43.6 vekt %, med et gjennomsnitt på 52.03 vekt %. Innholdet av syreløselig MgO varierer fra0.2 til 7.47 vekt-%, med et gjennomsnitt på 1.9 vekt %. De viktigste forurensningene er: kvarts, feltspat og glimmer. I aksessoriske mengder er det påvist: grafitt, titanitt, rutil, apatitt og magnetitt. NGU har kartlagt marmorfeltet i målestokk 1:5000. Det geologiske kartet er under bearbeidelse og vil bli ferdigstilt i løpet av våren 1999. Analyseresultatene samt feltobservasjonene gjort under innsamlingen av prøvemateriale indikerer at dette feltet kan være en interessant ressurs som bør undersøkes videre m.h.p. økonomisk utnyttelse.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.021
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms