Fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Storhaugen blokk i Manndalen, Troms

Storhaugen blokk ligger i en vestvendt skråning omtrent 1020 m ovenfor Fjellstad i Manndalen (Kåfjord kommune, Troms). Det ustabile fjellpartiet ble rekognosert fra helikopter i 2010 og ble skannet med en bakkebasert laserskanner i 2012 og 2013. Data fra satellittbasert radarinterferometri (InSAR) er tilgjengelig fra forskjellige satellitter og strekker seg over flere år. Videre ble fjellpartiet innmålt med et LiSALab bakkebasert InSAR system. Et ustabilt fjellparti er avgrenset av en fullstendig åpen baksprekk. Det er ingen synlige åpninger langs den nordlige grensen av det ustabile fjellpartiet, mens den sørlige flanken er helt frittstående. Strukturer er innmålt ved bruk av detaljerte terrengdata fra en bakkebasert laserskanner. De kartlagte strukturene viser at det er mulig med en utvelting og utglidning av det ustabile fjellpartiet ved Storhaugen. Den øverste delen av det ustabile fjellpartiet karakteriseres av en sterkt oppsprukket bergmasse. To scenarioer har blitt definert for Storhaugen blokk basert på morfologi og endringer av egenskaper i fjellmassivet. Det største estimerte volumet er rundt 2,8 millioner m³ (scenario A). Dette scenarioet ansees som urealistisk pga. mangel av tegn til tidligere gravitativ deformasjon. Det mindre scenarioet (scenario B) har et volum av rundt 0,6 millioner m³. Hverken bakkebaserte eller satellittbaserte radarmålinger (InSAR) viser noen signifikante og koherente bevegelser av det ustabile fjellpartiet. Lokalbefolkningen rapporterer høy steinsprangsaktivitet fra Storhaugen blokk, og det er flere kildeområder for steinsprang både innenfor og utenfor det definerte ustabile fjellpartiet. Det finnes avsetninger fra tre fjellskred i dalen, der to har kildeområdene rett tilstøtende det aktuelle ustabile fjellpartiet. Faregraden til Storhaugen blokk er klassifisert til middels. Det er 1 beboer i utløpsområdet. I tillegg kommer 1 lagerbygning og 2 landbruksbygninger. Konsekvensene plotter dermed i lav konsekvensklasse. Storhaugen blokk er etter dette klassifisert som et ustabilt fjellparti med lav risikograd.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2015.050
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Prosjektnr:
310000
Fylke:
Troms