Evaluering av økt stasjonstetthet for geologisk prøvetaking i Mareano

Feltarbeid utført 2017-2019 Mareano kartlegger geologi og biologi på havbunnen i norske havområder. Til dette brukes akustiske, flatedekkende data som batymetri og bunnreflektivitet (5 m oppløsning), randomiserte observasjoner fra videolinjer (700 m og 200 m lange), og fysiske prøver. Fram til 2017 ble fysisk prøvetaking utført på ca. 20% av videostasjonene. NGU erfarte at det var behov for tettere prøvetaking for verifisering av bunntyper observert med video, blant anna for å øke kvaliteten på kartproduktene, og for å kunne ta i bruk nye metoder som automatisk klassifisering av bunntyper. På bakgrunn av dette startet Mareano i 2017 et prosjekt for å teste prøvetaking på alle videostasjoner. I løpet av denne perioden endret Mareano lengdene på videolinjene fra 700 m til 200 m, og fordoblet stasjonstettheten, som igjen åpnet muligheten for tettere prøvetaking. Prosjektet viser at tett prøvetaking komplementerer videoobservasjoner og øker kvaliteten på feltobservasjoner og beskrivelser av bunntyper. Dette gjenspeiles i konfidensen og kvaliteten på kartproduktene fra NGU. Effekten av analyser av prøvemateriale på laboratorium i forhold til visuell og fysisk beskrivelse ombord er mindre tydelig i forhold til de ekstra kostnadene det medfører. Tett prøvetaking trenger ikke å føre til økt tidsbruk hvis riktig metode anvendes. Det kan derimot føre til mer effektiv brukt av tokttid, og føre til tidsbesparelse og lavere kostnader lengre fram i produksjonsløypen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2021.011
Page number:
48 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
311721
Utgiver:
Norges geologiske undersøkelse
Bestiller:
MAREANO