Erosjon og utglidninger i Glomma fra Øyeren til nordre Hammaren - sonarundersøkelser

I forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU feltarbeid med interferometrisk sonar i Glomma-vassdraget for Øyeren til nordre Hammaren og samlet inn på høyoppløselige batymetriske data. Målet med undersøkelsen var å kartlegge elvebunnet med spesiell fokus på erosjonsfenomener og skred. En rekke morfologiske elementer og sedimenter på elvebunnen er kartlagt og karakterisert. Basert på de innsamlete data er det foreslått en prioritering for videre undersøkelser og oppfølging. Av spesiell interesse for dette prosjektet er en rekke dype nedskjæringer, opptil 23 m dype, som finnes flere steder i det undersøkte området. Bl.a. ligger det en nedskjæring rett i forkant av en av bropillarene til Fetsund bro. Det ble funnet få spor av utglidninger i det undersøkte området, og de som er registrert er relativt små. Elveerosjon i områder med påvist kvikkleire langs elvebredden ser ikke ut til å utgjøre noen umiddelbar fare ut fra de dataene som presenteres her, med et mulig unntak ved østsiden av Fetsund bro.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2005.073
Page number:
21 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet
Prosjektnr:
301807
Fylke:
Akershus