En vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Sørøysund kommune, Finnmark.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann i fjell og løsmasser vurdert. Vanngiverevnen i fjell i kommunen kan generelt karakteriseres som dårlig. Et borhull vil sjelden gi vannmengder over 10 l/min. Det finnes derimot sprekkesoner hvor vannmengder mellom 10 og 30 l/min. kan forventes. Det er få løsmasseforekomster i kommunen som er egnet for større grunnvanns- uttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.068
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark