En vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Måsøy kommune, Finnmark

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Måsøy kommune vurdert. Bergartene i kommunen er gneiser, glimmerskifrer og kvartsitter som kan karakteriseres som dårlige til middels vanngivere. Et borhull i kvartsitter vil ofte gi vannmengder mellom 10 og 30 l/min., mens boringer i glimmerskifrer og gneiser sjelden vil gi vannmengder over 10 l/min. I Snefjord er løsmassene undersøkt med tanke på grunnvannsuttak. En rørbrønn i disse massene vil forvente å gi kapasiteter mellom 150-200 l/min. Kapasiteten kan trolig økes ved bruk av flere brønner, og vannkvaliteten tilfredsstiller SIFFs normer til drikkevann, bortsett fra et litt høyt jerninnhold.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.066
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark