Elektromagnetisk undersøkelse Vestfossen

Undersøkelsene er en fortsettelse av målingene i Eikerfeltet i 1940 (GM Rap- port nr. 22.) og oppgaven den samme som den gang, nemlig å lokalisere even- tuelle ertsførende kvartsganger i grunnfjellet. De tidligere målingene har Vist at de ertsførende kvartsgangene kan påvises ved el.magn.målinger (Turam) dersom gangene har noen utstrekning og ikke dekkes av kambro-siluriske lag. Disse formasjonene er godt elektrisk ledende og kan virke sterkt forstyrrende på målingene. Distriktet er kartlagt geologisk av statsgeolog dr. Arne Bugge (NGUpublikasjon nr. 143). Det ble utført 500 per. el.magn.målinger på vanlig måte. De målte områder har et areal på ca. 3,5 km2. Resultatet av målingene kan sammenfattes slik: Målingene viser at området vest for jernbanen og Vest- fosselven er dekket av kambrosiluriske lag som virker sterkt forstyrrende. Målingene ble også forstyrret av jernbane, kraftledninger, vannrør m.m. slik at eventuelle indikasjoner fra ertsførende kvartsganger kom mindre tydelig frem. På enkelte steder har man dog indikasjoner som kan skrive seg fra ledende soner i grunnfjellet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
34
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud