Elektromagnetisk undersøkelse Hausvik Grønndalsfossen

Feltene var anvist av statsgeolog dr. Steinar Foslie, og det var stilt som oppgave å undersøke om det i tilslutning til kjente kissoner i feltene skulle ligge forekomster av større utstrekning og mektighet. Undersøkelsene foregikk ved 500 per. el.magn. induktive målinger (Turam). Utstrekningen av målefeltet ved Hausvik var 900 x 3 200 meter og ved Grønndalsfossen 600 x 1 400 meter. I søndre del av feltet ved Hausvik ble det observert tildels meget sterke indikasjoner. Målingene tyder på at de malmdannelser som er synlige ved stollen på nordsiden av Brattmyrbekken og i nærliggende skjerp, i grove trekk danner en plateformet malm av betydelig horisontal utstrekning. I de nordlige deler av feltet har målingene gitt indikasjoner på ledende soner av mindre utstrekning. I feltet ved Grønndalsfossen ble det observert tildels sterke indikasjoner langs 300-400 meter av det aktuelle strøk. Sonene opptrer i to nivåer og er også her i grove trekk plateformet. Tunnsjøen er demmet opp (regulert) siden målingene ble gjort.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
38
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport