Elektro-magnetisk undersøkelse Eikerfeltet.

Oppgaven var som ved tidligere undersøkelser i Eikerfeltet å fastlegge even- tuelle ertsførende kvartsganger i grunnfjellet. Spesielt var det av interesse å få undersøkt et gammelt Skjerp ved Brenntjern (Brennåstjern). Det var anvist et undersøkelsesfelt på ca. 10 km2. De tidligere undersøkelser i Eikerfeltet har vist at ertsførende ganger kan påvises ved el.magn. målinger såfremt de mineraliserte partier i gangene har noen utstrekning. Målingene ble utført på vanlig måte med kabelutlegg på bakken. Det ble observert svake eller meget svake indikasjoner på en rekke ledende soner av varierende lengdeutstrekning. De mest betydningsfulle ligger i søndre halvdel av feltet hvor særlig 3 av sonene har betydelig lengdeutstrekning (1 000 - 1 600 meter). Den vestligste av disse sonene synes å korrespondere med Skjerpet ved Brenntjern. De øvrige påviste soner i feltet er alle av betraktelig mindre utstrekning. Det foreliggende felt ligger vest for og grenser til området som ble undersøkt i 1939/40, GM rapporter 20/22.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
48
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud