Ekskursjonsguide. Kvartærgeologien i Verdalen, Nord-Trøndelag

Det gis først, ut fra NGUs kartlegging, en generell oversikt over geologien med berggrunn, isbevegelser, israndtrinn og alder, landhevning, sedimenter, erosjon og landskapsformer. Ekskursjonen er lagt opp som en lang dagstur (ca. 12 timer) fra Trondheim, og det gis en kort omtale av lokaliteter: Vikhamar/Midtsanden, Hoklingen/Movatnet, Alstadhaug kirke, Buran, Sundby, Lysthaugen minnestøtte, Tromsdalen, Stene, (Vuku), Granfossen, Hærfossen, Grunnholo, Vuku, Leirådal, Leksdalsvatn, Stikle- stad Kulturhus, Verdalsraset 1893. Ekskursjonsguiden er bl.a. tenkt brukt i fag 21561/63 Ingeniørgeologi løsmasser videregående kurs, NTH og ved ekskursjonen for Sogn og Fjordane distriktshøg- skule våre 1994.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.048
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport