EDB-basert referansesystem for maringeologiske data: Status pr. mars 1990

I regi av Styringsgruppen for MGK utvikler NGU et EDB-basert referansesystem for marinegeologiske data. Systemet inneholder koordinatfestede referanser til utførte undersøkelser i form av rapporter, publikasjoner, seismiske profil- linjer, prøvetakingspunkter mm. Det vil være et aktivt verktøy ved framtidig planlegging og gjennomføring av maringeologiske undersøkelser. Referansesystemet vil i kombinasjon med et faktadatasystem (målte og tolkete verdier) og egnede presentasjonsrutiner (2D- og 3D-modellering) danne et maringeologisk informasjonssystem. Dette inngår som en del av NGUs nasjonale geologiske informasjonssystem. Foreliggende rapport gir status for utvikling av referansesystemet pr. mars 1990 med foreløpig utkast til brukerveiledning. Arbeidet med referansesystemet skal sluttføres i 1990 med utarbeidelse av endelig brukerveiledning.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.040
Page number:
56
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport