Detaljundersøkelser av klebersteinsforekomst ved Klungen, Melhus kommune

Det er foretatt kjerneboring og geofysiske undersøkelser av klebersteinsfore- komster rundt et gammelt brudd ved Klungen gård, Melhus. Klebersteinsforekomsten ligger som en plateformet kropp omtrent parallelt med terrengoverflaten. Totalt anslår vi mektigheten av tilgjengelig kleberstein til å ligge mellom 7 og 20 meter. En granittgang skjærer på skrå oppover i kleber- steinssonen og sperrer for drift på de dypere deler av klebersteinen i om- rådets nordøstlige deler. Forekomsten viser interne vekslinger mellom karbonat- rik, myk og karbonatfattig, hard kleberstein, hvorav førstnevnte totalt utgjør ca. 70%. Store deler av forekomsten er relativt forskifret, og det foreligger en viss fare for at dette virker negativt på blokkstørrelse og bearbeidings- egenskaper. Lømasseoverdekningen i området er tolket ut ifra borhull og geo- radar. Det ble påvist en gammelø skrottipp opp til 9 meter mektig øst for bruddet, og vi kan med rimelig stor sikkerhet spore konturene av et gjenfylt, gammelt brudd i sydøst. Videre ser vi fra undersøkelsene at vi jevnt over har mindre enn 4 meters overdekning på flaten vest for hovedbruddet og i området rundt borhull 6 og 9. Disse områdene vil uten tvil være de best tilgjengelige for bruddrift.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.114
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport