Detaljundersøkelse av skiferforekomst i Friarfjord, Lebesby kommune, Finnmark.

I forbindelse med NGU's Nord-Norge-prosjekt er skiferforekomsten i Friar- fjord, Lebesby kommune, Finnmark, befart, kartlagt og diamantboret. Resul- tatet av disse undersøkelsene viser skiferforekomst av størrelsesorden 30 mill. m3 med beliggenhet nær fjorden. Etter gjennomgåelse av tidligere rapporter, kartleggingsarbeider og samtaler med kjentfolk finner NGU det riktig å anbefale at mulighetene for gjenåpning av skiferbruddene vurderes. I denne forbindelse bør en fra sakkyndig hold få utredet mulighetene for å gripe forekomsten an på en annen måte enn tidligere, komme fram til en mer skånsom og tidsmessig uttaks- og bearbeidingsteknikk samt undersøke mulig- hetene for å lage nye produkter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1193 A
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark