Detaljundersøkelse av en sandforekomst ved Bøvrasrøtet i Surnadal kommune.

Formålet med undersøkelsen var å foreta en detaljert kvalitets- og mengdevurdering av sandforekomst ved Bøvrasrøtet særlig med tanke på betongformål. Feltundersøkelsene bestod i Pioneer-boring med stempelprøvetaking, elektrisk dybdesondering og seismisk profilering. Laboratorieunders. har bestått i kornfordelingsanalyser, humusanalyser og mineralkorntelling. NGU finner at materiale til 3 m's dyp innen det aktuelle området kan utnyttes som mørtelsand. Det høye humusinnholdet gjør at materialet ikke bør anvendes som tilslag til høyverdig betong uten at det foretas supplerende undersøkelser. NGU har beregnet volum av de antatt utnyttbare sandressursene til omlag 285 000 m3.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.126
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport