Detaljundersøkeler av utvalgte sand- og grusforekomster i Røros kommune

Gjennom et samarbeidsprosjekt med Statskog Møre og Trøndelag og Røros kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt fire utvalgte sand- og grusforekomster i Hådalen i Røros kommune. Formålet var å finne et sentralt område egnet for uttak av byggeråstoffer som kan forsyne kommunen med materialer til veg- og betongformål i framtiden. Med et årlig forbruk på 35 000m3 er det for en periode på 30år et behov for 1 mill.m3 sand og grus til slike formål i kommunen. Av de forekomstene som er undersøkt viser resultatene at delområde 1 og 2 i forekomst 29 Sevatdalen egner seg best til dette formålet. Innen disse områdene finnes det masser med en kvalitet og et volum som vil tilfredsstille kravene for bruk både til veg- og betongformål. I delområde 1, nord for Hådalsvegen ved Sevatdalen, inneholder massene sand og grus med en del stein og noe blokk de øverste 5-6 merterne og deretter sand og grus til 10-12 meter. De grove massene er egnet for knusing til vegformål. For betongformål er korngraderingen i sand- og grusfraksjonen avgjørende for egnetheten. På sørsiden av Hådalsvegen er det grove masser nærmest denne, mens det lenger sør er sand og grus som gjennom knusing og sikting vil kunne gi et tilfredsstillende betongtilslag. I delområde 2 er massene grove og godt egnet til vegformål.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2002.003
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Små oppdrag byggeråstoffer
Prosjektnr:
263300
Fylke:
TRØNDELAG