Bunn- og fjellkotekartlegging av Vevelstadsundet og ved Søvika, Tenna og Sør-Herøya, Nordland fylke

I tidsrommet 15.9-19.9 1995 utførte NGU refleksjonsseismiske undersøkelser på oppdrag fra Statens vegvesen, Nordland. Et område i Vevelstadsundet ble undersøkt for et brualternativ og en eventuell undersjøisk tunnel. Et område ved Søvika og 4 områder ved Sør-Herøya og Tenna ble undersøkt for plassering av fergekai. Det er brukt differensiell satelittposisjonering (Satref og Diffstar). Sjøbunnskart i M 1:1000 med 1 m koteavstand er tegnet på grunnlag av ekkolodd målinger, korrigert for tidevannsvariasjoner. I Vevelstadsundet har sjøbunnskartet M 1:5000 og koteavstand 5 m. Fjellkotekart i M 1:1000 med 2 m koteavstand er tegnet på grunnlag av tolkning av seismisk profilering utført med Geopulse platesender som lyskilde og Topas som mottaker. I de undersøkte områdene er det ikke påvist vanndyp mindre enn 8 m andre steder enn langs land. Løsmassene ser ut til å bestå av skjellsand, unntatt ved Søvik hvor det er store leiravsetninger over antatt morene. I Vevelstadsundet ligger fjelloverflaten i dyprenna for det meste dypere enn kote -40. Ved Bjørnholmen ser det ut til at dyp til fjell er mellom 35 og 40 m. Ved Osodden kan fjelloverflaten ligge like høyt, men her er dataene mer usikre.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.160
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland