Brattli. Kvartærgeologisk kart; Brattli; HUV 269270; 1:20 000; trykt i farger; NGU-rapport 1805/13 (1982)