Borkjerneundersøkelser (bh. 17-98) av mikroklingneissen i Bleivassli, Hemnes, Nordlan

Vinteren 1998 ble det boret to borhull gjennom kroppen av mikroklingneiss i Bleikvassli. Fem prøver fra Bh. 17-98 er analysert med XRF for hoved- og sporelement geokjemi og mineralogi-undersøkelser. Disse analysene ble utført på NGU i februar-mars 1999. Både mineralogi og geokjemi av borkjerneprøvene er helt i samsvar med tidligere studier av mikroklingneissen i dagen og antyder at gneissen er relativt homogen i sammensetning. Imidlertid kan det synes som om kalium-innholdet avtar mot dypet i borhullet. Mikroskopering viser at feltspatkornene stort sett er fri for inneslutninger, noe som indikerer at det skulle være mulig å framstille et godt feltspatkonsentrat i samsvar med tidligere oppredningsforsøk. Forsøkene med å måle kalium-innhold i borkjerner direkte ved bruk av felt-spektrometer har gitt negative resultater, vesentlig antakelig på grunn av for høye bakgrunnsverdier i forhold til strålingen fra borkjernen. Flere geokjemiske analyser og boringer er nødvendige for å si noe sikkert om hvor homogen mikroklingneissen er. Dersom radiometri skal brukes for å si noe om kalium-innholdet i borkjerner, må en annen framgangsmåte brukes for målingene. Det viktigste er å skjerme for den høye bakgrunnsstrålingen, for eksempel ved bruk av blyplater. Det beste vil nok i alle tilfeller være gjøre målingene direkte i borhullet og i tillegg gjøre en del XRF-analyser for å kontrollere innholdet av kalium og mikroskopering for å kontrollere mineralogi.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.047
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland