Blyprosjektet 1971. Oppfølging av regionale geokjemiske anomalier innen kartbladene Løten, Hamar, Gjøvik og Dokka.

Som et ledd i Blyprosjektets undersøkelser 1971 ble det foretatt oppfølgning av bekkesedimentanomalier på overnevnte kartblad. Målsettingen med undersøkelsen var: - Bekrefte den regionale anomalien - Bringe klarhet i om anomalien skyldes blymineralisering i fast fjell eller hvilke andre faktorer som er årsak til anomalien. Ved utvelgelse av anomalien er det lagt vekt på: Bly-innholdet i prøven og naboprøvene, Fe- og Mn-innholdet i prøven (e), bekkens størrelse og geologisk bosetting. Der hvor kvartærgeologiske data foreligger ble disse benyttet. Undersøkelsene ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og prøvetaking av bekkesedimenter. Undersøkelsene førte ikke til funn av åpenbare lovende blyforekomster. Men svak blymineralisering ble påvist som årsak til enkelte anomalier. Seks områder ble anbefalt undersøkt videre med blokkleting og prøvetaking av bekkesedimenter og mineraljord.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1038/5A
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark Oppland