Beskrivelse til kvartærgeologisk kart Meløy 1928 IV - M 1:50 000, Nordland

Det kvartærgeologiske kartet Meløy 1928 IV, M 1:50 000, bygger på kartlegging i 1992–2019, med største feltinnsats de første årene, 1992–1998. Kartet dekker et typisk kystlandskap i Nordland, med fjorder og fjelldaler, og med alpine fjellområder mot øst. I vest og nordvest er indre deler av strandflaten representert. Dette er en landoverflate som ligger 50–100 m både over og under dagens havnivå, representert for eksempel med mange øyer, holmer og skjær i Støtt øyriket og vest for Meløya. nnlandsisen som dekket landet for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) har satt sine sterke og særegne preg på landskapet og løsmassene i området. Høyeste havnivå etter istiden nådde ca. 120 moh, men nådde dette nivået noe tidligere i ytre områder sammenlignet med indre fjordstrøk. Morenemateriale dekker ca. 14,3 % av landarealet, mens hav-, fjord- og strandavsetninger dekker ca. 10,9 %. Breelv- og elveavsetninger (sand og grus) fra isavsmeltingstiden og hele etter-istiden dekker ca. 0,2 %, forvitringsmateriale dekker ca. 8,2 % og skredmateriale (steinsprang, fjellskred) dekker ca. 2,5 %, mens fjellgrunn, med eller uten tynt dekke av løsmasser eller organisk materiale (torv, humus), i tillegg til innsjøer dekker resten av arealet over havnivå (ca. 64 %). Land – hav fordelingen er ca. 40 – 60 %.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.035
Page number:
38+kart
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland