Beskrivelse til kvartærgeologisk kart Glomfjord 1928 I - M 1: 50 000, Nordland

Det kvartærgeologiske kartet Glomfjord 1928 I, M 1:50 000, bygger på kartlegging i 1992–2014, med største feltinnsats de første årene, 1992–1996. Kartet dekker et typisk kystlandskap i Nordland, med fjorder og fjelldaler, og med alpine fjellområder mot øst. I nordvest er indre deler av strandflaten representert. Dette er en landoverflate som ligger 50–100 m både over og under dagens havnivå, for eksempel i Grimstad–Mevika området. Innlandsisen som dekket landet for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) har satt sine sterke og særegne preg på landskapet og løsmassene i området. Høyeste havnivå etter istiden nådde 120 moh i området. Morenemateriale og breelvavsetninger dekker ca. 17,5 % av arealet, mens hav-, fjord- og strandavsetninger dekker ca. 1,3 %. Elveavsetninger (sand og grus) fra hele etter-istiden dekker ca. 0,6 %, mens fjellgrunn, med eller uten tynt dekke av løsmasser eller organisk materiale (torv, humus), i tillegg til innsjøer dekker resten av arealet over havnivå (70 %).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2018.017
Page number:
38+kart
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Avsluttende kvartærgeologisk kartlegging i påbegynte områder -Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge II
Prosjektnr:
378700
Fylke:
Nordland