Beskrivelse til kvartærgeologisk kart over Midt-Norden

Denne teksten er en beskrivelse til tre kvartærgeologiske kart i målestokk 1:1 mill. og ett kart i målestokk 1:2 mill. over Midt-Norden. Kartene ble utgitt i 1999 og har hovedsakelig engelsk tekst. Det kartlagte området dekker Norge, Sverige og Finland fra kontinentalsokkelen i vest til den russiske grensa i øst. Norges fastland mellom Ålesund-Røros i sør og Mosjøen i Nord deskkes av kartene. Kartene viser jordfordelingen (løsmassene) innen området, løsmassenes overflateformer, dreneringsspor etter innlandsisens smeltevann, områder under marin grense/høyeste kystlinjen og sen- og postglasiale forkastninger. Videre vises isbevegelsene og eksempler på lagfølger (stratigrafi) av løsmassene i dypet. Beskrivelsen omhandler de ni jordartsregioner som er definert på kartene med omtale av særtrekk og til sammen 87 ekskursjonslokaliteter fordelt over hele det beskrevne området. De ni definerte jordartsregionene som beskrives er (nevnt fra vest mot øst): 1. Kontinentalsokkelen utenfor Norge, 2. Norges kystområder, 3. Fjorder og daler i Norge, 4. Fjellkjeden, 5. Sveriges innland, 6. Bottenvikens kystområde, 7. Bottenviken, 8. Vannskillet Suomenselkä og Innsjø-Finnlands nordlige del, 9. Karelen og Kajanaland.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.024
Page number:
137 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nasjonale databaser - løsmasser
Prosjektnr:
291100