Beskrivelse til geologiske kart, Årdalsområdet, 1:50 000.

NGU-RAPPORT
|
1560/9A
|
Forfattere
Lutro, O.
|
Utgivelsesår
1978
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Summary
Ca. 350 km2 er geologisk kartlagt i målestokk 1:50 000. Dette området dekker de gamle gruvene og de vesentligste skjerpene i Årdals- området. Over prekambrisk grunnfjell er det skilt ut fire skyvedekker. Eidsvatndekket, Teigaholtanedekket og Nobbasfjellidekket består av omvandlete sedimenter av antatt eokambrisk og underpaleozoisk alder. Jotundekket består av deformerte og tildels omvandlete intrusive bergarter, vesentlig jotunitt, magnetitt, anorthositt, gabbro og granitt. I disse berg- artene ligger så de ulike malmforekomstene.
Kommune
ÅRDAL
LUSTER
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket