Beskrivelse til det kvartærgeologiske kartblad Slidre AMS serie 1617 II.

Beskrivelsen er en tematisk behandling av kvartærgeologien innen blad Slidre, som sammen med 27 tilsvarende kartblad danner grunnlaget for beskrivelsen til oversiktskart Jotunheimen, NGU nr. 374. Hovedvekten er lagt på dreneringen under siste del av avsmeltningstiden og jordartenes smeltevannsbetingede former, men det må henvises til innholdsfortegnelsen. Teksten er lagt opp slik at den skal kunne oppfattes av lesere uten særlig geologiske forkunnskaper. Av hensyn til samme leserkrets er tatt med et avsnitt om klimavariasjonene i Holocen (de siste ca. 10 000 år).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.173
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland