Beskrivelse til de kvartærgeologiske kartene Ringebu 1818 III, Vinstra 1718 II og Skåbu 1718 III, M 1:50 000.

Rapporten er en kvartærgeologisk beskrivelse til de tre kartblad Ringebu, Vinstra og Skåbu, felles for disse fordi de kvartærgeologiske forhold bør ses i nøye sammenheng. Den er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske dannelser med størst vekt på jordartene og deres egenskaper og anvendelse. Det er fremhevet at morenejordartene, særlig bunnmorenens materiale, har størst bedtydning både i nåtid, fortid og fremtid, for jordbruket (med og uten fedrift) og skogbruket, av de naturgitte ressurser innen de tre kartblad, mens det er en viss knapphet på sand- og grusforekomster av høy kvalitet. Det er også lagt vekt på glasiasjons- og dreneringshistorien, da siste nedisning hadde sitt hovedisskille innen de tre kartbladområder. Det henvises til innholdsfortegnelsen og litteraturlisten.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.085
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland Hedmark