Berylliumundersøkelser på Tjeldøya, Nordland

Det er utført en ressursgeologisk undersøkelse av grunnfjellet på Tjeldøya med hovedmål å vurdere potensialet for økonomiske beryllium-forekomster. Bakgrunnen for undersøkelsen er funn rapportert til "Mineraljakt i nord". Arbeidet er utført av NGU, finansiert av Landsdelsutvalget, Tjeldsund kommune, P.A. Pettersen og NGU. Arbeidet som er utført er geologisk kartlegging, litogeokjemiske og bekkesediment-geokjemiske undersøkelser, samt beryllometermålinger. Berylliummineraliseringene på øya er hovedsakelig knyttet til beryll i pegmatitter. Mer enn 25 beryllførende pegmatitter er registrert så langt. Senteret for disse pegmatittene synes å ligge i Forsdalen nord for Kjerstadtinden. Det er også funnet beryllium i porfyrgranitt og aplitt. De undersøkte mineraliseringene representerer ikke i seg selv noe økonomisk potensiale. Et ca. 30 km2 stort område anbefales videre undersøkt detaljert strukturgeologisk og kartleggingsmessig. Dette vil kunne gi grunn for en modell for dannelsen av beryllpegmatittene og være grunnlag for vurdering av mulighetene for økonomiske beryllioum-forekomster på Tjeldøya.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.006
Page number:
79
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland