Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra Skagerrak (Arendal-Kristiansand), basert på data innsamlet i 1992 (tokt 9204)

Grunnseismiske undersøkelser med luftkanon (Sleeve gun) er utført i området Arendal - Kristiansand, fra kysten ut til midtlinjen mot Danmark. Undersøk- elsene viser at berggrunnen i området består av prekambriske grunnfjells- bergarter, overleiret av antatt tidligpaleozoiske (kambro-siluriske) og meso- zoiske (triassiske til krittassiske) sedimentære bergarter. De tidligpaleo- zoiske bergartene ligger stort sett med vinkeldiskordans på grunnfjellet, men stedvis er grensen normalforkastninger. De mesozoiske bergartene overleirer med vinkeldiskordans forkastede og skråstilte tidligpaleozoiske bergarter. Også de mesozoiske bergartene er påvirket av normalforkastninger. En av disse forkast- ningene ser ut til å ha vært aktiv i kvartær tid, men studier av jordskjelvdata fra 1964 - 1992 viser ingen klar sammenheng mellom slike neotektoniske struk- turer og registrerte jordskjelv.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.060
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport