Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.

NGU-RAPPORT
|
1560/17C
|
Forfattere
Korneliussen, A.
Staw, J.
Midthjell, B.
|
Utgivelsesår
1978
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Summary
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977.
3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster).
Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket