Befaring av nyoppdaget klebersteinsforekomst ved Langvasselva i Snåsa

Undertegnede har på oppdrag fra Statskog befart en nyoppdaget klebersteinsforekomst nord for Langvasselva i Snåsa. Forekomsten har utgående i dagen innenfor en ca. 10 x 20 m stor blotning av sterkt forskifret sepentinitt med innslag av kleberstein i liggen. Den blotlagte del av forekomsten gir ikke indikasjoner på noe stort økonomisk potensial for kleberstein som blokkstein. Dertil er innslagene av kleberstein i serpentinitten for små og kleberen dessuten for sterkt oppsprukket. Enn videre varierer mineralsammensetningen og dermed kvaliteten en del. Likevel bør forekomsten registreres da den er en indikasjon på mulig økonomiske klebersteinsforekomster i strøkforlengelsen både mot sør og mot nord. Særlig mot sør hvor blotningen ender i en 100 m lang myr kan det være en mulig potensial for økonomisk kleber blokkstein. Geologisk sett ligger den nyoppdagede forekomsten i den nordlige forlengelsen av det 8 - 9 km2 store Raudfjellet ofiolittfragment som igjen utgjør en meget viktig del av et stort ofiolittkompleks som tidlig under dannelsen av den kaledonske fjellkjede kan ha strukket seg sammenhengende sydover helt til traktene ved Vågå. Beliggenheten til den nyoppdagede forekomsten er gunstigere enn for de store forekomstene i hydrotermalsonen i raudfjellet. Forekomsten ligger på statsgrunn og utenfor det området som er foreslått innlemmet i den nye nasjonalparken. Avstanden til eksisterende bilvei er 3 km i luftlinje.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.083
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Naturstein for Statskog
Prosjektnr:
263364