Befaring av marmorforekomst ved Foslandseter.

Etter anmodning fra ordfører Tømmerås, Overhalla kommune, har NGUs Nord- Trøndelagsprogram befart en kalkspatmarmor-forekomst inne ved Foslandseter 4-5 km. nord for Ranemsletta (ca. 3 km. fra bilvei). Blokkstein fra denne fore- komsten ble brukt under byggingen av Ranem kirke og ved senere restaurering av denne. Kalkspatmarmoren er utpreget benket, grovkornet og overveiende blek grå til hvis av farge avhengig av tilblandingen av grafitt. Av andre forurensede mineraler kan nevnes; glimmer, kvarts, feltspat og kis. I det gamle bruddområdet er mektigheten anslått til 8 - 10 m. Marmordraget er splittet opp av flere glimmerskiferhorisonter. Dette sammen med den relativt sterke oppsprekningen gjør at en eventuell blokksteins- produksjon vil bli meget begrenset. Tilblandingen av forurensninger gjør at produksjonen av knust materiale fra denne forekomksten er stort sett begrenset til jordbruksformål. Beliggenhet og kvalitet gjør at en ikke vil anbefale at forkomsten settes i produksjon.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.017
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport