Befaring av hyperittfelt Kragerø, Telemark.

Det ble foretatt en befaring av hyperittfeltet ved Valberg, Kragerø. på grunn av utviklingen i bruddene og på grunn av planer om å legge pukk- verket på utsiden av Valberghalvøya, er det ytret ønske om nye undersøkelser i feltene. Driften foregår i dag hovedsakelig i Delingsåsen I, men i Gamlebruddet foregår det også en del brytning. Det anbefales at resultater fra tidligere undersøkelser og diamantboringer sammenstilles og tegnes inn på de nye kart med målestokk 1:1 000. Området mellom Fjellryggen NNØ for Guribekk bør systematisk prøvetas før det tas stilling til nytt pukkverk ved Gurisbekk. Forbindelse mellom Gurisfeltet og Delingsåsen I og II kan lettest skje nordligst i feltet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1619
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark