Befaring av Djupdalen og Abbortjern gruver i Kirkeby-feltet.

Malmmineraliseringene inne Djupdalen og Abbortjern gruve er knyttet til tynne kalkhorisonter på henholdsvis 10 og 1-2 meters tykkelse. Disse er omvandlet til hedenbergitt-granat skarn som fører sinkblende og magnetkis. Innenfor Abbortjern gruvefelt opptrer også kvarts-breksjeganger i prekambriske gneiser, som fører sinkblende, magnetkis, kopperkis og blyglans. De to sistnevnte mineraler er kun sporadisk anriket i skarnet. Begge malmforekomster er kontrollert av store regionale forkastninger. Mineraliseringene forekommer ujevnt fordelt langs skarnsonene og breksjegangene som generelt er for tynne til å gi håp om store malmtonnasjer.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1575/60A
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus