Bakkegeofysiske målinger ved Elvål, Rendalen kommune, Innlandet

NGU-RAPPORT
|
2021.029
|
Forfattere
Larsen, Bjørn Eskil
Tassis, Georgios
|
Utgivelsesår
2022
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2022
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
388000
Summary
NGU har i samarbeid med NVE utført resistivitets- og georadar-målinger ved Elvål. Til sammen
er det gjort 5 km georadar fordelt på 7 profiler og 1,7 km resistivitet fordelt på 3 profiler. Målet
med undersøkelsene var å karakterisere løsmassetype og finne dyp til fjell. Georadar ble brukt
siden metoden egner seg godt til å kartlegge avsetningsstrukturer, grunnvannstand og dyp til
fjell. Resistivitet utnytter de elektriske egenskapene til løsmassene. Finkornige løsmasser leder
strøm bedre enn grovkornige masser og fast fjell. I tillegg leder også vannholdige løsmasser
strøm bedre enn tørre.
Undersøkelsene viser at det er mektige grove løsmasser som sand og grus som dominerer.
Enkelte siltige lag kan tolkes fra GPR-data. ERT målinger har påvist morene under de sandige
massene basert på nedsatt resistivitet i morenelaget. GPR-profiler mister dybdepenetrasjon i
dypet, noe som er typisk for morene. Kun i de nordligste profiler er det påvist fjell og resten av
profilene viser sand/grus over morene med vannspeil som følger nivået til Tysla.
Kommune
RENDALEN
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket