Anortositt i Egersundfeltet - pukkpotensialet

I samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjennomfører NGU en sammenstilling av berggrunnsgeologien innenfor "Egersundfeltet". Denne rapporten er en status- rapport for kartleggingen av anortositt i kystsonen og en ressursvurdering av bergartens pukkpotensiale. En kan skille mellom to varianter av anortositt; primær fiolettbrun anortositt og omdannet hvit anortositt. Omfattende opptreden med hvit anortositt er registrert langs fem sprekkesoner som alle har en nordøst-sørvestlig orienter- ring. Kartlegging av de hvite sonene vil fortsette og spesielt "Hellevik-sonen" er av interesse som ressurs både for framstilling av pukk og industrimineral. I gjennomsnitt viser analyser at den omdannete hvite anortositten har bedre mekaniske egenskaper enn den primære anortositten. Den hvite anortositten har en kvalitet som byggeråstoff som dekker et stort spekter av anvendelsesområder. Pukkpotensialet for anortositt i "Egersundfeltet" vil i første rekke være knyttet til den omdannete varianten, og som har en beliggenhet nær kysten. Lædre/Mong er et nytt kartlagt område ca. 8 km sørøst for Egersund med kystnær beliggenhet og mektige soner med omdannet hvit anortositt. Området betraktes som et interessant ressursområde for etablering av pukkuttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.016
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland