Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Geokjemisk kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter

En del av prosjektet "Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo" har vært å dokumentere det kjemiske innholdet av arsen, tungmetaller samt organiske forbindelser, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorinerte bifenyler (PCB), alifater samt dioksiner i urban jord i Oslo. Et aktsomhetskart for forurenset grunn viser hvor det er sannsynlig at grunnen er forurenset, noe som vil være et nyttigt verktøy i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Prøvetakingen ble foretatt ned til 3 meter der det var mulig. Totalt ble det tatt 484 prøver fra den øverste meteren, 269 for 1-2 meter og 206 for 2-3 meter. Alle prøver ble analysert for tungmetaller, for organiske analyser ble det gjort et utvalg av prøvematerialet. Kartleggingen viser en antropogen påvirkning fra de fleste elementer og organiske forbindelser, bortsett fra krom og nikkel. Generelt følger tungmetallene berggrunnsgeologien, der jorda som ligger over sedimentære bergarter, som dekker større deler av prøvetakingsområdet, viser høyere metallkonsentrasjoner enn området med underliggende grunnfjell. Unntakene er kobber, krom og nikkel. Resultatene fra kartleggingen er brukt videre i NGU-rapport 2009.056 til å foreslå et byjordsområde samt utforme et forslag til bakgrunnsverdier for metaller.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2009.055
Page number:
68 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo
Prosjektnr:
310501
Fylke:
Oslo