Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Bestemmelse av byjordområde og naturlig bakgrunn basert på boreprøver

I Oslo er byjordsområdet bestemt ut fra 484 boreprøver der den øverste meteren (0-1 m) er studert. Prøvetakingsområdet er i etterkant delt opp i delområder slik at hvert delområde dekker 20 prøver. Delområdet kvalifiserer til byjord hvis en betydelig andel av prøvene har et blynivå på 100 mg/kg eller mer. Ved å gjøre oppdelingen av delområder og kvalifisering for byjord flere ganger, vil det merke seg ut delområder som ofte kvalifiserer til byjord. Denne rapporten omhandler bestemmelsen av I) byjordområde og II) naturlig bakgrunnsverdi av tungmetaller. I) Norges geologiske undersøkelse har gjennom flere undersøkelser vist at jorda i sentrumsnære områder kan være til dels betydelig forurenset. Denne jorda kalles byjord. I utviklingen av et aktsomhetskart for forurenset grunn er bestemmelsen av byjordsområde en sentral oppgave. Byjordsområdet er det området av byen hvor det er stor sannsynlighet for at jorda er forurenset. II) Naturlig bakgrunn er det naturgitte nivået av tungmetaller i et gitt området. Den naturlige bakgrunnen kan variere over korte avstander. For å bestemme naturlig bakgrunn for Oslo by er knekkpunkt i den kumulative frekvensfordelingskurve for hvert enkelt element studert for jordprøver fra 2-3 meters dyp. Slike knekkpunkt antyder en endring i kilde til elementet, noe som indikerer skillet mellom natur og menneskepåvirket bidrag i dype boreprøver.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2009.056
Page number:
20 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo
Prosjektnr:
310501
Fylke:
Oslo