Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Snillfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.

I et samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, blir det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er som framtidige forsyningskilder til byggetekniske formål. Dette for å gi planleggerne bedre grunnlag for å forvalte disse ressursene for framtida. Klassifiseringen av forekomstene er basert på massenes kvalitet, volum, beliggenhet, og andre interesser knyttet til arealene. Kun en sand og grusforekomst og to pukkforekomster er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Ni sand- og grusforekomster og en pukkforekomst er vurdert som viktige, mens de øvrige anses som lite viktige i dagens situasjon. Meget viktige og viktige forekomster bør reserveres som uttaksområder for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 27 sand- og grusforekomster hvorav 23 til sammen inneholder 12,7 mill. m3. Av dette er 7,2 mill. m3 sand og grus beregnet som utnyttbart til veg- og betongformål. I de 27 forekomstene er det registrert 17 massetak. Ett av disse er i drift, fire i sporadisk drift og tolv er nedlagt. Det er registrert ni pukkforekomster. Av disse er to brudd hvorav ett er i drift og ett i sporadisk drift. Tre er mulige fremtidige uttaksområder og fire er typelokaliteter for å bestemme bergartskvalitet. Berggrunnen i området domineres av gneiser som for det meste har en kvalitet som tilfredstiller de fleste krav til byggeråstoff, selv om det forekommer ganske store innbyrdes variasjoner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.033
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport