Ajourhold av Grus og Pukkdatabasen i Roan kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging

I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. Roan kommune må som de andre Fosenkommunene betraktes som underskuddskommune når det gjelder sand og grus som byggeråstoff. Det er registrert 14 sand- og grusforekom,ster med til sammen 9 massetak i kommunen. Alle disse er mindre uttak som har dekket et lokalt massebehov. I to av massetakene blir det i dag sporadisk tatt ut masser som bruks lokalt til private formål, mens de øvrige er nedlagt. Høyt innhold av sand gjør at de fleste forekomstene ikke er særlig godt egnet for bruk til hovedvegnettet, men massene kan brukes på private veger som gårdsveger, seterveger og lignende. For mer kvalitetskrevende formål må masser importeres. Selv om kommunen ikke har store og viktige forekomster bør man likevel gjennom kommuneplanens arealdel sikre de beste forekomstene som områder for råstoffutvinning, slik at tilgangen til nødvendige byggeråstoffer opprettholdes for framtida.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.050
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport