Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Osen kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging

I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. I Osen kommun er det registert 15 sand- og grusforekomster, ett pukkverk og ett mulig uttaksområde for pukk i stor skala. I sand- og grusforekomstene er det 12 massetak. Alle disse er mindre uttak som har dekket et lokalt behov for masse. Både høyt innhold av svake bergarter og dominans av sand gjør at de fleste forekomstene ikke er særlig godt egnet for bruk på hovedvegnettet. I fem av massetakene blir det sporadisk tatt ut masser som brukes lokalt til private formål. Den viktigste produsenten av byggeråstoff, ikke bare i kommunen, men i hele regionen, er Nord-Fosen pukkverk. Svært lite av det som produseres benyttes i kommunen, men skipes ut for bruk andre steder. I de senere åra har store mengder blitt brukt til dekking av rørledninger offshore. Gjennom kommuneplanens arealdel er det viktig at de beste forekomstene blir sikret som omrdåer for råstoffutvinning, slik at tilgangen til slike byggeråstoffer opprettholdes for framtida.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.049
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport