Prosjektleder
Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313

ORMEL

Vannsprut fra filtervasking av en av brønnene i Melhus. Her renspyles grusen rundt filteret som er plassert på 73-78 meters dybde. Foto: Randi K.Ramstad, Asplan Viak AS / NTNU
Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum

Forskningsprosjektet ORMEL startet våren 2015. ORMEL står for "Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus og Elverum". ORMEL-prosjektet er et samarbeid mellom Melhus kommune (prosjekteier) og Elverum kommune, institutt for geologi og bergteknikk (prosjektledelse) og institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og konsulentselskapet Asplan Viak AS. Prosjektet er støttet av Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

Prosjektets mål

Hovedmålet i prosjektet er å fremskaffe et faglig solid og bærekraftig grunnlag for optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i de to kommunesentrene. Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann til varme- og kjøleformål. Fra 2015 og til nå er grunnvannsressursene i sentrumsområdene kartlagt, og den tekniske kompetansen har økt betydelig på alle nivå i verdikjeden. Prosjektet har fulgt opp eksisterende grunnvarmeanlegg og har nå forslag til utbedringer til hvordan anleggene skal utformes, driftes og vedlikeholdes.

Les mer om grunnvarme